O numerologiji

Numerologija govori o energijah, ki jih imamo v sebi. Če pogledamo, da so števila simboli planetov, ti pa ustvarjajo v vesolju s svojim gibanjem glasbo, vam bo lažje razumeti, zakaj smo si ljudje tako zelo različni.

Energije planetov so v nas, naloga numerologa pa je, da ugotovi kakšna je ta energija, ta glasba. Je to lepa simfonija, kaotično razbijanje ali morda nekaj enega in drugega? Tako kot sladkor in kis skupaj nista primerna in zaželena v neki sladici, tako tudi v človeku določena kombinacija števil ni zaželena, saj povzroča trenje s svojimi neharmoničnimi in nezdružljivimi frekvencami. To trenje se odraža v osebi tako, da ji povzroča nezadovoljstvo s samim sabo, posledično privede do slabih medsebojnih odnosov, nepravilnih odločitev, nezadovoljstva s finančnim stanjem in nazadnje težav z zdravjem.

Da bi ugotovili, kakšne energije so v vas, se nam lahko pridružite na predavanjih in tečajih numerologije, ki jih organiziramo.

Mogoče je naročiti tudi numerološko analizo vaših podatkov iz katerih boste spoznali kaj je tisto, kar bi morali še bolj razvijati in kaj je najbolje odpraviti. Ko enkrat spoznate kateri so vaši talenti in kje imate blokade, je moč začeti delati na spremembah. Dokler pa te poti ne poznate, lahko tavate v brezizhodnem labirintu.

Naročite numerološko analizo zase ali svoje najbližje na info.sangrila@gmail.com. Cena za eno osebo je 56 €, pri več analizah vam dam popust po dogovoru. Od vas potrebujemo za numerološko analizo vaše ime, morebitni vzdevek, priimek, datum in uro rojstva ter hišno številko.

Zelo pomembno je tudi vedeti kako usmerjati vašega otroka, saj če ima talent za umetnost, vi pa ga usmerjate v naravoslovje, bo otrok nesrečen in neuspešen.

Zelo priporočljivo se je posvetovati z numerologom glede izbire imena za še nerojenega otroka, saj s to odločitvijo vi daste otroku najmočnejše darilo, ki si ga sploh lahko zamislite.

Numerology talk about energy, we have in ourselves. If we look to have planets in the number of symbols, and you create space by moving to music, you will betterunderstand why people are so different.

Planetary energy within us, the task of numerology is to determine what this energy,this music. Is this a beautiful symphony, or perhaps chaotic pounding and some oneelse? Like sugar and vinegar together are not appropriate and desirable in a dessert,as well as in humans a combination of numbers is not desirable since it causesfriction with its discordant and incompatible frequencies. This friction is reflected in a person in such a way that it leads to dissatisfaction with themselves, and consequently lead to poor peer relations, incorrect decisions, dissatisfaction withfinancial situation and recent health problems.

In order to determine what power is in you, you can join us in lectures and courses of numerology, we organize.

It is possible to order a numerological analysis of your data which you will learn what it is that we should further develop and what is best removed. Once you know what yourtalents and where you have a blockage, it can start working on changes. But as long as you do not know this path, you can wander the maze of hopeless.

Order a numerological analysis for yourself or your loved ones at info.sangrila@gmail.com. Price for one person is 56 €, more analysis, I give you a discount by arrangement. Since you need for a numerological analysis of your name, anynickname, surname, date and hour of birth and street number.

It is also important to know how to guide your child as if he has a talent for art, but youfocus on the science, the child is unhappy and unsuccessful.

Highly recommended to be consulted on the choice numerologom names for the unborn child because of this decision, you give your child the most powerful gift youcan think of it at all.

Comments are closed.